Medlemmer – Puls Lyngen

Oversikt over medlemmene og medlemsbedrifter i Puls Lyngen

Foreningen Puls Lyngen ble stiftet12. januar 2015 og har som formål å utarbeide og forvalte konseptet «Puls Lyngen», utviklet og eid av Lyngen Røde kors og Lyngen/Karnes. Foreningen skal planlegge, arrangere og legge til rette for virksomhet knyttet til events, til gode for næringsliv og innbyggere i Lyngen Kommune.

MEDLEMMER (2015):

 • Arctic Plast AS
 • Gjæver Eiendom
 • Lyngen Buss
 • Solhov
 • Goalsa AS
 • Hausner AS
 • Lyngen Næringsforening AS
 • Viro Tre AS
 • Elektro-Sport AS
 • Ross AS
 • Brynildsen Bygg AS
 • Rust Lyngen AS
 • MML
 • JH Regnskap
 • Sørheim Brygge
 • Lyngsalpeprodukter
 • Lyngen Rock og reker
 • Lyngen kommune
 • Lyngen Plast AS
 • Lyngen Seafood AS
 • Cinderella Eco Solution AS

 

Ønsker du å bli medlem? Ta kontakt!

 

VEDTEKTER:

Vedtekter for foreningen ”Puls Lyngen”
Godkjent: 12.01.2015
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er: Puls Lyngen og ble stiftet12. januar 2015
§ 2 Formål
Foreningens formål er å utarbeide og forvalte konseptet «Puls Lyngen», utviklet og eid av Lyngen Røde kors og Lyngen/Karnes. Foreningen skal planlegge, arrangere og legge til rette for virksomhet knyttet til events, til gode for næringsliv og innbyggere i Lyngen Kommune.
§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk enhet med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
§ 4 Medlemmer
Nye medlemmer kan kun tas opp gjennom styrets godkjennelse.
§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
§ 6 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre
rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.
§ 8 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år i januar måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
§ 9 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.
§ 10 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Publisert i Ukategorisert

PULS Lyngen

Puls Lyngen er et nytt konsept der folk kan oppleve og delta i en rekke aktiviteter i Lyngen Blant høydepunktene nevnes folkefest i sentrum med marked, Vasarløpet på langrennsski, piggsykkel- og fatbikeritt på Jægervatnet, Lyngen Rando i Lyngsalpene, og konsert.
MedlemmerSe merSkjul

Del

Se merSkjul

Se mer på Facebook
·Del

Se merSkjul

Extra VG-lista til Lyngseidet?

april 25, 2016, 8:00pm

Lyngseidet, Norway

Sommeren 2016 tar VG og Extra med VG-lista til en By Extra! Og du bestemmer! Extra har over 300 butikker i Norge. 118 kommuner har Extra-butikk, og ligger minst 60 minutter unna Oslo, Stavanger, Ber...

Se mer på Facebook
·Del

Se merSkjul

Se mer på Facebook